หน้าหลัก
    หลักสูตร ปวช.
    - สาขางานเกษตรศาสตร์
    - สาขางานพืชศาสตร์
    - สาขางานสัตวศาสตร์
    - สาขางานช่างกลเกษตร
    - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
    - อศ.กช.
     หลักสูตร ปวส.
   - สาขางานพืชสวน
   - สาขางานพืชไร่
   - สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
   - สาขางานธุรกิจเกษตร
   - สาขางานเกษตรศาสตร
   - สาขางานผลิตว์สัตว์น้ำ
   - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
   - สาขางานการบัญชี

 

 

 

 

 

 

     

การจัดการศึกษาในระบบ

                 1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช  2538  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
    หลักสูตร  3  ปี  สำหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท( อศกช.)  รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

                1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2545  ( ปรับปรุง พ.. 2546 )ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตร 
ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

                 1.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม    สาขาวิชาพืชศาสตร์    สาขาวิชาสัตวศาสตร์    สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร  2  ปี  รับผู้จบ  ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม   หรือผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หรือเทียบเท่า

                1.4  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาพืชศาสตร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร  (ภาคสมทบ)

การศึกษานอกระบบ

               1.  โครงการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

                      -  คาราวานแก้จน
                      -  108  อาชีพ
                      -  ระยะสั้น

                2.  โครงการฝึกวิชาชีพหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยพม่า

                3.  โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบนที่สูง

                4.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

                   ทุรกันดาร  ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395