ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน
- ภาคเรียนที่ 2/2554 แผนการเรียนหลักสูตร ปวช., ปวส.
- ภาคเรียนที่ 1/2555
คู่มือหลักสูตร
- ภาคเรียนที่ 2/2555    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546
        - หมวดวิชาสามัญ
        - หมวดวิชาพื้นฐาน
        - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546
ตารางสอน    - หมาวดวิชาสามัญ
- ภาคเรียนที่ 1/2555       - หมาวดวิชาพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2/2555       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   - ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555       - สาขาวิชาพืชศาสตร์
   - ตารางเรียนนักเรียน ปวช.1-3       - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   - ตารางเรียนนักศึกษา ปวส.1 ห้อง 1-8       - สาขาวิชาสัตวรักษ์
   - ตารางนักศึกษา ปวส.2 ห้อง 1-9       - สาขาวิชาการบัญชี
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร       - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาประมง       - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาพืชศาสตร์       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์       - สาขาวิชาช่างกลเกษตร
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาสามัญ       - สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาอุตสาหกรรม       - สาขาวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
   - ตารางสอนครูแผนกวิชาธุรกิจเกษตร       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
        - สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
        - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        - สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395