เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภายนอกรอบ 3
มาตรฐานวิจัย
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
  ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ 4 โครงงานของนักเรียน นักศึกษา
  ฟอร์มบันทึกส่งโครงงาน นักเรียน สมศ.54
  สรุปรายงานผลนักเรียนนักศึกษา
  ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานครู
  ฟอร์มบันทึกผลงานครู สมศ.54
  ตัวอย่างวิจัย วิจัยครู 51, 53
  สรุปรายงานผลครู 54
  ตัวอย่าง วิจัยการอบรม
  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเอกสารประกอบการเรียนของนางจงประนอม ศรีพรหมมา
  ตัวอย่างเอกสารประกอบการวิจัย
  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก อ.วิทยา
  แบบเก็บเพื่อการประกันคุณภาพ ภายนอกรอบสาม
  แบบสรุปข้อมูล
  แบบบันทึกข้อมูลรอบสาม
  แบบสอบถาม
  แบบฟอร์มประเมิน

 
จากคณะทีมงาน งานมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่