วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 2555  

  ตัวบ่งชี้ 1.4

  ตัวบ่งชี้ 2.2

  ตัวบ่งชี้ 2.3

  ตัวบ่งชี้ 2.5

  ตัวบ่งชี้ 2.6

  ตัวบ่งชี้ 3.9

  ตัวบ่งชี้ 5.1

  ตัวบ่งชี้ 5.1.2  
  ตัวบ่งชี้ 5.2
  ตัวบ่งชี้ 5.2.2
  บันทึกข้อความรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 

 
จากคณะทีมงาน งานมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่