คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง  ระดับสาขาวิชา
    บันทึกข้อความ รายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ระดับสถานศึกษา
    บันทึกข้อความรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ระดับสาขาวิชา
    ใบสรุปส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้
    ตัวบ่งชี้ที่ 1
    ตัวบ่งชี้ที่ 2
    ตัวบ่งชี้ที่ 3
 
 


จากคณะทีมงาน งานมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่