คู่มือปี 2552-2554
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปรับปรุง)

คู่มือปี 2555

คู่มือการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555

คู่มือปี 2556
มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2556
คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ 2556
คู่มือรวบรวมข้อมูล ปี 2556
ข้อมูลทั่วไป

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2555

 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555

 

ปีการศึกษา 2554- ผลการทดสอบรายบุคคล ระดับ ปวช., ปวส.
- ค่าสถิติโรงเรียนแยกตามสมรรถนะ ระดับ ปวช., ปวส
- ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ปวช., ปวส.

   ผลคะแนนระดับ ปวช.
                         ผลคะแนนระดับ ปวส.

ปีการศึกษา 2555

- ค่าสถิติพื้นฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
- รายงานผลการทดสอบ รายบุคคล
- รายงานผลการทดสอบ ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
- รายงานผลการทดสอบ ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับสถานศึกษา
- รายงานผลการทดสอบ ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับสถานศึกษา
 

         

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2550-2551
ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2552-2553
การรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2554
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด      
6  มาตราฐาน  34  ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2549
 ปีการศึกษา 2550
7 มาตราฐาน 45 ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
 ปีการศึกษา 2553 
ปีการศึกษา 2554
บทสรุปของผู้บริหาร
  บทสรุปของผู้บริหาร 2546
  บทสรุปของผู้บริหาร 2547
  บทสรุปของผู้บริหาร 2548
  บทสรุปของผู้บริหาร 2549
  บทสรุปของผู้บริหาร 2550
  บทสรุปของผู้บริหาร 2551
  บทสรุปของผู้บริหาร 2552
  บทสรุปของผู้บริหาร 2553 
บทสรุปของผู้บริหาร 2554
บทสรุปของผู้บริหาร 2555
บทสรุปของผู้บริหาร 2556
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
 
   ปีการศึกษา 2553
  ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
WEBLINK
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
DOWNLOAD
  Download Acrobat
  Download ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2555
 
ข่าวสารอื่นๆ
 

 

 

 

จากคณะทีมงาน งานมาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่